Zbiór najważniejszych pojęć

Zbiór najważniejszych pojęć

Edukacja formalna - uczenie się przez udział w procesie kształcenia w systemie studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Edukacja pozaformalna - uczenie się zorganizowane instytucjonalnie poza systemem studiów, obejmujące w szczególności kursy, szkolenia ,naukę języków obcych oraz inne formy kształcenia z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych.

Edukacja nieformalna (uczenie się nieformalne) - uczenie się niezorganizowane instytucjonalnie, realizowane w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Efekty uczenia się - zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w procesie uczenia się poza systemem studiów.

Efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych przez studenta w procesie kształcenia w systemie studiów określonych w programie kształcenia dla kierunku, profilu i poziomu kształcenia.

Program kształcenia - opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS.

Punkty ECTS - punkty zdefiniowane w Europejskim Systemie Akumulacji i Transferu Punktów zaliczeniowych, jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.

Potwierdzanie efektów uczenia się (RPL) – formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Uznawalność efektów kształcenia – zaliczanie zajęć (i/lub praktyk) przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów w uczelni na podstawie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych w drodze kształcenia nieformalnego i pozaformalnego, zweryfikowanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się (RPL).

Wnioskodawca - osoba ubiegająca się o uznanie efektów uczenia się nabytych w drodze kształcenia nieformalnego i pozaformalnego.

Doradca –  wspiera Wnioskodawcę w zebraniu dowodów/dokumentów, przygotowaniu wniosku i przekazaniu go dyrektorowi właściwej jednostki naukowo-dydaktycznej.

Grupa ds. potwierdzania efektów uczenia się (Grupa) - dokonuje oceny merytorycznej osiągniętych efektów uczenia się, skład osobowy Grupy powołuje dyrektor właściwej jednostki naukowo-dydaktycznej.

Odwoławcza komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się ( Odwoławcza komisja) –  rozpatruje odwołania od decyzji dziekana. Odwoławczą komisję powołuje Rektor.

Menu
Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki