Uczelnia

Uczelnia

Wyższa Szkoła Gospodarki jest najstarszą Uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy. Filarami naszej działalności edukacyjnej są umiejętności i kompetencje. Jesteśmy instytucją non profit. Głównymi celami Uczelni, wynikającymi z jej misji oraz ustawy, są: kształcenie studentów przygotowanych do wykonywania określonych zawodów, w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, administracji państwowej i samorządowej oraz sektora organizacji pozarządowych, w szczególności:

 1. edukacja o charakterze ustawicznym, ukierunkowana na rozwój zawodowy i osobisty wszystkich grup ludności,
 2. wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego warsztatu pracy,
 3. rozwijanie nauki, w tym tworzenie zaplecza naukowo-badawczego w zakresie prowadzonych kierunków kształcenia,
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 5. działania na rzecz rozwoju i promocji regionów, w których funkcjonują jednostki Uczelni, oraz na rzecz tworzących je społeczności lokalnych,
 6. podejmowanie działań o charakterze badawczo-rozwojowym na rzecz rozwoju regionów oraz społeczności lokalnych,
 7. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym systematyczne gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych.

 Uczelnia realizuje cele poprzez:

 1.  kształcenie studentów na kierunkach studiów I, II i III stopnia,
 2. kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych, szczególnie w formie studiów podyplomowych,
 3. promowanie i tworzenie systemu certyfikacji umiejętności zawodowych,
 4. promowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych, w tym aktywizowanie inkubacji przedsiębiorczości,
 5. prowadzenie programów naukowo-badawczych,
 6. upowszechnianie osiągnięć nauki i kultury, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
 7. organizowanie seminariów, konferencji i kongresów oraz innych form popularyzacji nauki,
 8. popieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego, w tym dbałość o równe szanse dostępu do edukacji i osiągnięć nauki,
 9. wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich oraz innych pracowników Uczelni,
 10. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej społeczności akademickiej  dbanie o jej zdrowie, w tym promowanie sportu akademickiego oraz aktywnej rekreacji i wypoczynku,
 11. tworzenie systemu wsparcia materialnego studentów osiągających wysokie wyniki w nauce, aktywnie działających na rzecz społeczności lokalnej lub pozostających w trudnych warunkach finansowych,
 12. podejmowanie działań o charakterze badawczo-rozwojowym na rzecz rozwoju regionów oraz społeczności lokalnych,
 13. prowadzenie działalności doradczo-konsultingowej,
 14. budowanie systemu współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu i rynku pracy, w szczególności w zakresie doskonalenia programów nauczania, aplikacyjności kształcenia i badań naukowych,
 15. współpraca ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami edukacyjnymi w celu doskonalenia procesu dydaktycznego oraz wymiany doświadczeń akademickich,
 16. prowadzenie aktywnej współpracy zagranicznej i promowanie polskich środowisk akademickich na arenie międzynarodowej.
Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki