Polityka prywatności WSG

Polityka prywatności WSG

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. NIP 967-10-45-448, REGON 092386249. 
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iodo@byd.pl, tel. 52 567 00 48 lub na adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.

JAKIE, W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zakres przetwarzania danych
Przetwarzamy Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, dane teleadresowe, adres e-mail, dane związane z procesem kształcenia.

Cele marketingowe
W celach marketingowych Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Państwu informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Państwa przygotowaliśmy.

Badanie losów absolwenta
W celach badania losów absolwentów Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie ukończenia przez Państwa studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy są Państwo zadowoleni ze studiów na naszej Uczelni oraz jak ich ukończenie wpłynęło na Państwa karierę zawodową. Na podstawie tych danych będziemy mogli rozwijać ofertę i dostosowywać ją do aktualnych potrzeb rynku.

Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi
W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po ich zrealizowaniu Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie zawartej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Jeżeli uczestniczyli Państwo w rekrutacji i nie podjęli u nas studiów, dane będziemy przechowywać przez 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Państwu najwyższy standard obsługi. Państwa dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
Państwa dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?
Mają Państwo prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych.
 2. Sprostowania swoich danych.
 3. Usunięcia danych, jeżeli:
  • wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • Państwa dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • wniosą Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych,
  • wniosą Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu dostosowania naszych usług do Państwa preferencji,
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. Ograniczenia przetwarzania Państwa danych.
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Przenoszenia danych.
 7. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne.
Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówią Państwo podania swoich danych lub podadzą nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować usługi.

W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO PAŃSTWA ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?
Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Państwa danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb.

POLITYKA COOKIES

Polityka plików "cookies"
Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.

Czym są pliki "cookie"?
Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" używamy w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Jakich plików "cookies" używamy?
W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych.
 2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych.
 3. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
 4. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5.  „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. "Analityczne" pliki cookie analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości stron internetowych, aby lepiej zorganizować układ naszej strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.
 7. Pliki cookie firm niezależnych znajdujących się na stronach internetowych Operatora:
  • Google Analytics - pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.
  • YouTube - w stonach internetowych obsługiwanych przez Operatora zamieszczone zostały filmy oraz linki do filmów z serwisu YouTube. Wskutek tego podczas przeglądania strony z wbudowaną zawartością pochodzącą z serwisu YouTube lub podaną pod linkami użytkownik może zetknąć się z plikami cookie z tych serwisów. Więcej informacji: youtube.pl.
  • Adobe Flash Player - w stronie internetowej wykorzystywane są animacje w technologii Flash. Oprogramowanie Flash Player korzysta z lokalnych obiektów współdzielonych lub plików cookie technologii Flash, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z takich funkcji jak przywracanie automatyczne lub zapisywanie preferencji użytkownika. Pliki cookie technologii Flash są przechowywane na urządzeniu użytkownika w ten sam sposób, jak zwykłe pliki cookie, ale są zarządzane w inny sposób z poziomu przeglądarki. Więcej informacji: www.adobe.com

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Polityka prywatności PDF

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki