Procedura potwierdzania efektów uczenia się (RPL)

Procedura potwierdzania efektów uczenia się (RPL)

Procedura RPL przebiega według jednakowego schematu, niezależnie od tego, o potwierdzenie jakiego typu efektów uczenia się ubiega się Wnioskodawca. Procedura RPL składa się z czterech etapów:

Etap 1
Analiza obszaru studiów, programu studiów oraz modułów/ przedmiotów/form zajęć 

Wnioskodawca, który chciałby potwierdzić w sposób formalny nabyte efekty uczenia się kontaktuje się osobiście, mailowo lub telefonicznie z Doradcą (doradca@byd.pl). Wnioskodawca powinien nawiązać kontakt z Doradcą, który pomoże w przeprowadzeniu procedury RPL. Doradca wspiera Wnioskodawcę w analizie obszaru studiów, programu studiów oraz modułów/ przedmiotów/form zajęć, adekwatnych dla nabytych przez niego efektów uczenia się. Doradca przekazuje Wnioskodawcy listę zajęć przygotowanych przez właściwą jednostkę naukowo-dydaktyczną, dzięki której Wnioskodawca wstępnie określa, w odniesieniu do których modułów/ przedmiotów/form zajęć będzie wnioskował o potwierdzenie nabytych efektów uczenia się.

Etap 2
Aplikacja oraz przygotowanie wniosku

Wnioskodawca po zapoznaniu się z listą zajęć przygotowanych przez właściwą jednostkę naukowo-dydaktyczną, dokonuje wyboru właściwych modułów/przedmiotów/form zajęć, których opis efektów kształcenia jest zgodny, w opinii Wnioskodawcy, z efektami nabytymi przez niego w wyniku uprzedniego uczenia się, podczas pracy zawodowej lub przez inne doświadczenia. 
Po dokonaniu ostatecznej analizy modułów/przedmiotów/form zajęć Wnioskodawca wskazuje dowody/dokumenty dla wybranych efektów kształcenia, o potwierdzenie których się ubiega.

Zaleca się rzetelne przygotowanie wniosku, gdyż od jego jakości, kompletności zgromadzonych dowodów/dokumentów zależeć będzie ocena dokonana przez Grupę. Odpowiedzialność za przygotowanie wniosku spoczywa na Wnioskodawcy.
Wszelkie dowody/dokumenty potwierdzające nabyte efekty uczenia się, które stanowią załączniki do wniosku muszą być precyzyjnie posegregowane i ponumerowane, co stanowi podstawę oceny wniosku pod względem formalnym dokonywanej przez Doradcę . 

Przykłady dowodów/dokumentów, jakie mogą zostać dołączone do wniosku:

 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia
 • Zakres obowiązków służbowych
 • Raport z odbytego stażu/umowa stażowa
 • Artykuły opublikowane przez Wnioskodawcę
 • Opinia wystawiona przez pracodawcę
 • Dokumenty potwierdzające udział w projekcie i zakres pełnionych w nim obowiązków
 • Dokumenty potwierdzające udział w wymianie międzynarodowej
 • Przykłady wykonanych prac (np. opracowane raporty, budżety, plany itd.)

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem semestru, o przyjęcie na który wnioskodawca się ubiega. Obowiązują następujące terminy złożenia wniosku:

 1. na semestr zimowy - nie później niż do 31 maja, 
 2. na semestr letni - nie później niż 15 grudnia.

Kompletny wniosek złożony przez Wnioskodawcę Doradca przekazuje dyrektorowi właściwej jednostki naukowo-dydaktycznej. 

Etap 3
Ocena wniosku przeprowadzona przez Grupę ds. potwierdzania efektów uczenia się

Ocena merytoryczna wniosku rozpoczyna się od sprawdzenia kompletności zgromadzonych dowodów/dokumentów. W przypadku uznania przez Grupę wniosku za niekompletny, Doradca informuje pisemnie Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia dokumentacji pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli dokumenty nie zostaną uzupełnione w terminie do 30 dni od daty wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentów, procedura RPL zostaje zakończona. Grupa w takim przypadku zwraca wszystkie złożone dokumenty Doradcy, który następnie przekazuje je Wnioskodawcy.

W przypadku, gdy przedstawiony wniosek jest kompletny Grupa dokonuje oceny merytorycznej przedłożonych przez Wnioskodawcę dowodów/dokumentów potwierdzających nabycie efektów uczenia się, oddzielnie w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych.

Podczas dokonywania analizy dowodów/dokumentów przedłożonych przez Wnioskodawcę należy ocenić każdy z efektów kształcenia w skali od 1 do 4, gdzie:

1 - dowody/dokumenty nieadekwatne do uzyskanych efektów kształcenia;

2 - niewystarczające dowody/dokumenty potwierdzające uzyskane efekty kształcenia;

3 - Wnioskodawca przedstawił wystarczające dowody/dokumenty potwierdzające uzyskane efekty kształcenia;

4 - Wnioskodawca przedstawił szczegółowe i wyczerpujące dowody/dokumenty potwierdzające uzyskane efekty kształcenia.

Po dokonaniu analizy merytorycznej członkowie Grupy przeprowadzają rozmowę z Wnioskodawcą i mogą zastosować dodatkowe metody i narzędzia oceny efektów uczenia się:

 • egzamin pisemny,
 • egzamin ustny,
 • egzamin praktyczny,
 • projekt.

Grupa na podstawie analizy dokumentów złożonych przez Wnioskodawcę i wyniku zastosowania dodatkowych metod i narzędzi oceny efektów uczenia się, w ciągu 21 dni,  rekomenduje dziekanowi uznanie lub nieuznanie efektów uczenia się.

Etap 4
Decyzja dotycząca uznania efektów kształcenia

Dziekan podejmuje decyzję o uznaniu lub nieuznaniu efektów kształcenia w terminie 7 dni od momentu otrzymania rekomendacji. O wyniku Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie. Efektem zakończonej pozytywnie procedury RPL jest dokument zawierający uznane efekty kształcenia w zakresie modułów/przedmiotów/form zajęć oraz uzyskane punkty ECTS.

Menu
Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki