Odpowiadamy na pytania

Odpowiadamy na pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA WSG W ZWIĄZKU Z COVID-19

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS REGARDING WSG FUNCTIONING WITH REGARD TO COVID-19

MAJĄC NA UWADZE DYNAMICZNE ZMIANY W KRAJU I NA UCZELNI, ZALECAMY ŚLEDZENIE STRON INTERNETOWYCH,  W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH ORAZ ZAKŁADKI BEZPIECZEŃSTWO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Jeżeli nie znalazłeś rozwiązania Twojego problemu, prześlij pytanie na pytania@byd.pl

KSZTAŁCENIE

PYTANIE 1: Jak w obecnej sytuacji mogę złożyć pracę dyplomową?

Student powinien wgrać ostateczną wersję pracy dyplomowej oraz jej streszczenie do systemu ISAPS (zakładka Konsultacje dyplomowe na www.student.wsg.byd.pl), którą następnie zatwierdzi Promotor, a także przesłać drogą elektroniczną (e-mail dziekanat@byd.pl) następujące dokumenty:

 • oświadczenie woli autora umieszczone za spisem treści w pracy oraz na płycie CD;
 • wydruk z JSA, czyli Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który drukuje i podpisuje promotor;
 • oświadczanie dotyczące terminu egzaminu dyplomowego;
 • stronę tytułową pracy dyplomowej
 • oświadczenie COVID-19

Można też dołączyć dokument Osiągnięcia studenta - informacje do suplementu.

PYTANIE 2:  Jak wziąć udział w egzaminie dyplomowym przeprowadzanym zdalnie?

Egzamin przeprowadzany jest za pomocą aplikacji Teams. Oprócz tego wykorzystywana jest platforma ONTE. Wskazówki jak wziąć udział w egzaminie znajdą Państwo w krótkiej instrukcji.

PYTANIE 3: Czy wobec realizacji zajęć w formie zdalnej przewidywane są zmiany w płatnościach za studia?

Zmiana formy prowadzenia zajęć jest wymuszona sytuacją epidemiologiczną i ma na celu kontynuację nauki i ukończenie jej w zakładanym terminie lub z nieznacznymi przesunięciami oraz osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. W związku z tym nie są przewidywane zmiany w płatnościach, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zmian w organizacji kształcenia w związku z sytuacją epidemiologiczną

 1. Kształcenie na Uczelni odbywać się będzie w formie zdalnej za pomocą udostępnionych przez Uczelnię platform i narzędzi.
 2. Dopuszcza się realizację efektów uczenia się o charakterze przktycznym w formach stacjonarnych lub hybrydowych zgodnie z programami studiów.
 3. Zajecia przewidziane programem studiów jako b-learningowe realizowane są bez zmian.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć oraz weryfikacja uzyskanych przez studenta efektów odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących wewnętrznych aktach prawnych.
 5. Uczelnia jest przygotowana do realizacji zajęć zarówno w systemie zdalnym jak i hybrydowym w stopniu umożliwiającym osiąganie planowanych efektów i zachowanie jakości kształcenia.

PYTANIE 4: Jak przeprowadzić i brać udział w wykładach prowadzonych za pomocą aplikacji Tems.

Wskazówki jak uruchomić i dołączyć się do zajęć znajdą Państwo w krótkich instrukcjach dla wykładowców i studentów.

PYTANIE 5: Chciałbym zapytać, czy mam możliwość  otrzymania  pomocy finansowej w obecnym kryzysie epidemicznym, jeśli jestem studentem obcokrajowcem?

Tak, jest możliwość wnioskowania i otrzymania takiego wsparcia. Szczegóły można znaleźć na stronach: https://wsg.byd.pl/wsparcie-dla-studentow.2629.html,  http://student.wsg.byd.pl/id,646/zapomogi-grants oraz http://student.wsg.byd.pl/id,647/special-procedures-for-granting-student-benefits.

 

PYTANIE 6:  Jestem na ostatnim semestrze studiów, zostały mi do zaliczenia miedzy innymi laboratoria – czy będzie możliwość ich zrealizowania?

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z dnia 16 października 2020 r. w sprawie: zmian w organizacji kształcenia w związku z sytuacją epidemiologiczną, które dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej WSG, Uczelnia  planuje zajęcia np. takie jak: zajęcia laboratoryjne, warsztatowe - , których realizacja nie jest możliwa za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, w forrmach stacjonarnych lub hybrydowych. W rozkładach zajęć będą się pojawiały informacje o zaplanowanych w kontakcie bezpośrednim zajęciach. W związku z tym prosimy śledzić na bieżąco w iSAPS rozkłady zajęć. Wszystkie zajęcia będą odbywały się z zachowaniem wszelkich procedur związanych z bezpieczeństwem w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego.

PYTANIE 7:  Zależałoby mi na kontakcie bezpośrednim z promotorem, czy będzie taka możliwość?

Tak, będzie taka możliwość. Jeśli konsultacje w formie online nie wystarczają, to promotorzy będą odbywali, konsultacje w formie bezpośredniej w Uczelni, po wcześniejszym umówieniu się, z zachowaniem wszelkich procedur związanych z bezpieczeństwem w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego.

PYTANIE 8:  Moja legitymacja straciła ważność. Jak mogę ją przedłużyć?

Uprzejmie informujemy, że takie legitymacje studenckie są ważne do dnia 29 listopada 2020 roku. w oparciu o art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

 


WITH REGARD TO DYNAMIC CHANGES IN SITUATION IN THE COUNTRY AND ON THE UNIVERSITY, WE RECCOMEND FOLLOWING WEBSITES - ESPECIALLY STUDENT’S AFFAIRS DEPARTMENT, AND SAFETY SECTION OF THE UNIVERSITY OF ECONOMY PUBLIC INFORMATION BULLETIN

If you haven’t found the solution to your problem, please write an email to pytania@byd.pl

STUDYING

QUESTION 1: How can I submit my thesis in the current situation?

Student should upload the final verstion of the thesis and its summary to ISAPS (section: Diploma Exams Information on www.student.wsg.byd.pl) that will be then approved by the supervisor. Student should also send by email (dziekanat@byd.pl) the following documents:

 • Declaration of author’s will - after table of contents in the printed version of the thesis and on CD
 • Title page of the thesis
 • Printed and signed by the supervisor JSA raport (Uniform Anti-Plagiarism System)
 • Declaration regarding the date of diploma exam
 • COVID-19 statement

You can also add the document regarding student’s achievments – information for diploma supplement.

QUESTION 2: How to participate in diploma exam online?
 
Diploma exam is coducted via Teams app. Apart from that we use also ONTE platform. You will find further information in the short instruction.
 

 

QUESTION 3: Are there any changes in tuition fees due to the remote teaching?

The change in the form of conducting classes is forced by the epidemiological situation and is aimed at continuing education and completing it within the assumed time or with slight shifts, and achieving the assumed learning outcomes. Therefore, no changes in payments are expected, in line with the statement of the Ministry of Science and Higher Education.

In accordance with the Order of the Rector of the University of Economy of October 16, 2020 on changes in the organization of education in connection with the epidemiological situation

 1. Education at the University will be carried out remotely using the platforms and tools provided by the University.
 2. It is allowed to implement practical learning outcomes in full-time or hybrid forms in accordance with the study programs.
 3. Classes provided in the program of studies as b-learning are carried out without changes.
 4. The preparation and conducting of classes and the verification of the results obtained by the student are carried out in accordance with the principles set out in the applicable internal legal acts.
 5. The university is prepared to carry out classes both in a remote and hybrid system to the extent that it is possible to achieve the planned effects and maintain the quality of education.

​QUESTION 4: How to participate in classes conducted using the Teams application?

You will find tips on how to mobilize and join the classes in the short instructions for students.

QUESTION 5: Can I receive a financial support due to the current situation if I am a foreign student?

 Yes, you can apply for and receive such support. For details please check websites https://wsg.byd.pl/wsparcie-dla-studentow.2629.html,  http://student.wsg.byd.pl/id,646/zapomogi-grants and http://student.wsg.byd.pl/id,647/special-procedures-for-granting-student-benefits.

QUESTION 6: I am on the last semester of studies, I have practically finished my thesis, but I have to pass the labs - will it be possible to complete them?

In accordance with the Order of the Rector of the University of Economy in Bydgoszcz of October 16, 2020 on: changes in the organization of education in connection with the epidemiological situation, which is available in the Public Information Bulletin of the WSG, the University plans classes such as laboratory classes, workshops - the implementation of which is not possible by means of distance learning methods and techniques, in stationary or hybrid forms. The timetables will include information about the classes planned in direct contact. Therefore, please follow the timetables at the iSAPS on an ongoing basis. All classes will be held in compliance with all safety procedures in connection with the current state of epidemic threat.

QUESTION 7: I would to contact the supervisor in person, will it be possible?

Yes, it will be possible. If online consultations are not enough, supervisors will be conducting direct consultations at the University, after making an appointment, maintaining all safety-related procedures in relation to the current state of epidemic.

QUESTION 8: My student ID has expired. How can I validate it?

We kidnly inform that such student IDs are valid until 29th November 2020, according to Article 51b (4) – Act on Higher Education and Science. During the suspension or limitation of the university's operation and for 60 days after its completion, student IDs and professional IDs of academic teachers are valid, without the need to confirm their validity.

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki